Sytze de Haan (26 jaar) uit Holwerd geeft op zondag 30 oktober om 16.00 een lezing in het Garnalefabryk- Moddergat over zijn avontuur in Noord-Korea

Garnalefabryk Moddergat

Aan het eind van de Mosselbankweg ten westen van Moddergat, dicht tegen de Waddendijk aan gelegen, ligt De Garnalefabryk. In 1924 opgericht als Coöperatieve Garnalendrogerij door vissers uit Paesens en Moddergat.Vanaf 25 juni 2016 is het een locatie voor debatten, lezingen, voorstellingen en concerten. Programmeur en organisator Anke Bijlsma stelt deze agenda samen. Het doel is om een plek te worden waar cultuur , historie en natuur elkaar ontmoeten en tot inspiratie leiden.

Een westerling in Noord-Korea, dat is iets bijzonders. Sytze de Haan uit Holwerd kreeg toegang tot het meest afgesloten land ter wereld.

In januari 2015 zag hij een advertentie van een Engelse touroperator gespecialiseerd in reizen naar Noord Korea, waarin werd gevraagd naar mensen om les te geven in Noord Korea. Samen met Stavri; een Albanese reisleider bracht hij twee weken volledig afgesloten van de buitenwereld door in Noord Korea.

Sytze:,, Met het vliegtuig landen in Noord Korea is waarschijnlijk het engste wat ik tot nu toe heb gedaan. In november 2015 mocht ik twee weken lang les geven aan de toeristische staatsuniversiteit van Pyongyang en werd zo volledig ondergedompeld en meegenomen in de totalitaire dictatuur van Kim Jong-un. Maar, was het achteraf wel echt zo eng? Was er de volledige isolatie waar ik mij van te voren zo op had voorbereid en heb ik nu, achteraf gezien, het idee dat ik iets van het échte Noord Korea heb gezien?”

Lezing Sytze de Haan (Holwerd) over Noord-Korea
Garnalefabryk Moddergat 30 oktober 2016
Aanvang 16.00 uur
Entree:€15,00

reservering en contact: info@garnalefabryk.nl of 06 41 60 58 98 (Anke Bijlsma)

Inline afbeelding 1

 

Lifestyle Markt Rûnom de Donger groot succes

BRONN: http://waldnet.nl/wn/nieuws/53250/Lifestyle_Markt_R%C3%BBnom_de_Donger_groot_succes.html

Publicatie: 
do 06 oktober 2016 21.50 uur

OOSTERNIJKERK - De eerste Lifestyle Markt “ Rûnom de Donger” in dorpshuis De Terp in Oosternijkerk is een groot succes geworden.

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met name de kanteling in de zorg zal voor velen de nodige aanpassingen vragen. Zeker is dat we het de komende tijd veel meer met z'n allen samen moeten oplossen. Wonen in een krimpgebied hoeft hierin geen beperking te zijn.

Deze ontwikkelingen heeft de dorpsbelangen Oosternijkerk en Nes doen besluiten om in samenwerking met Stichting Het Bolwerk een markt te organiseren, bedoeld voor de hele regio. Op de markt waren 30 regionale standhouders op het gebied van lifestyle, zorg en welzijn aanwezig om te laten zien wat ze allemaal in huis hebben en wat voor mogelijkheden er zijn om goed te kunnen wonen in onze regio.

De markt werd om 13.00 uur door de kinderen van de Foeke Sjoerds skoalle met de buurtsportcoaches geopend en duurde tot 21.00 uur. De markt werd de gehele dag door goed bezocht.

Lauwersseewei bij Dokkum afgesloten van 12 t/m 23 september

Van maandag 12 t/m vrijdag 23 september is de Lauwersseewei (N361) aan de noordoostkant van Dokkum afgesloten. Verkeer moet omrijden via Metslawier en Ternaard.

Fietsers
Fietsers kunnen van 12 t/m 18 september gebruikmaken van de Schreiersbrug. Van 19 t/m 23 september moeten zij omrijden via de Woudpoortbrug.

Bus
De afsluiting heeft gevolgen voor buslijnen 50, 51 en 53 van Arriva. Kijk voor aangepaste tijden en routes op www.arriva.nl.

Bedrijventerrein Hogedijken
Ondernemers van bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum kunnen van 12 t/m 18 september nog gebruikmaken de parallelweg over de Schreiersbrug. Van 19 t/m 23 september moeten zij omrijden.

Ameland en Schiermonnikoog
Verkeer naar de Waddeneilanden kan Dokkum het beste mijden. De adviesroute naar Ameland is via Stiens naar Holwerd (N357). De adviesroute naar Schiermonnikoog is via Buitenpost naar Lauwersoog (N358 en N361).

De afsluiting is nodig om asfalt aan te brengen en de aansluiting te maken op de Sintrale As.

Kijk voor meer informatie op www.decentraleas.nl.

 

Informatie over dijkversterking - Wetterskip Fryslân

Momenteel is Wetterskip Fryslân bezig met de uitvoering van de dijkverbetering Waddenzee Friese kust. De dijken langs de Waddenzee zijn onderdeel van de primaire waterkering. Uit de veiligheidstoetsing in 2007 is gebleken dat bepaalde dijkvakken versterkt dienen te worden om ook in de toekomst veilig te zijn. Om de veiligheid weer op het wettelijk vereiste niveau te brengen, is Wetterskip Fryslân in april 2016 gestart met uitvoering voor de verbetering van circa 13 kilometer Waddenzeedijk, verdeeld over vier secties, tussen Zwarte Haan en Wierum. Volgens de huidige planning start medio juli de uitvoering van sectie 4  bij Wierum.

De dijkverbetering bij Wierum bestaat uit  het verzwaren van de steenbekleding onder aan de buitenteen aan de dijk.  Het gaat om overlaging met Elastocoast met aanvulling van breuksteen in de dijkteen.  Dijkbekleding met Elastocoast is een nieuw en innovatief kustbeschermingssysteem. Elastocoast is een twee componenten polyurethaan die breuksteen aan elkaar lijmt zodat er een zeer sterk en poreus composietmateriaal ontstaat. Door de open structuur wordt de energie uit de golven geabsorbeerd en biedt het bovendien plaats aan planten- en dierengroei.

Voor af en afvoer van materieel en materiaal zijn aan en afvoerroutes bepaald. De aan en afvoer van de breuksteun nodig voor de de Elastocoast gaat via de Koaterhusterwei en ‘t Skoar aan de westzijde van Wierum.

De aan en afvoer van de breuksteen voor de aanvulling in de dijksteen gaat via de Wiesterwei  naar de bietenopslagplaats aan de Wierumerwei.   De aanvoer van de breuksteen naar de bietenopslagplaats gebeurt met vrachtauto’s . Vanaf de bietenopslagplaats wordt de breuksteen verder met trekkers en dumpers over de dijk naar locatie van de dijkversterking gereden.

De vrachtauto’s komen vanaf de Wiesterwei Nes binnen en slaan dan links af de Wierumerwei op naar de bietenopslagplaats. (heen en terug).


Overlastbeperking:
Om de overlast tot een minimum te beperken zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Aannemer gebruikt de bietenopslagplaats Wierumerwei als tijdelijke opslag voor de breuksteen.
  • Het  transport van de breuksteen naar de bietenopslagplaats gebeurt met vrachtauto’s . 
  • Op de dagen dat de transporten plaats vinden is de intensiteit  ca 4 vrachtauto ‘s /per uur.  (heen en terug)
  • Binnen de bebouwde kom van Nes wordt stapvoets gereden. (max 15 km/uur).
  • De aannemer plaats hiervoor aan beide zijden van Nes borden waarop duidelijk aangegeven dat hier stapvoets wordt gereden. De aannemer gaat streng controleren of de chauffeurs  zich hier aan houden.
  • Aannemer houdt rekening met schooltijden waarbinnen kinderen van en naar school fietsen.
  • De aannemer start  rond 15 augustus met de transporten. Totale  duur van de transporten ca 3 weken. Er wordt hoofdzakelijk gereden op de reguliere werkdagen (maandag-vrijdag) , De transporten zijn niet constant, er zijn ook dagen binnen de tijdtermijn van drie weken dar er niet gereden wordt.

 
Opname woningen:
We verwachten dat er geen schade aan panden ontstaat door de transporten  bouwverkeer. Standaard  maakt Wetterskip Fryslân vooropnamen van de buitenkant van  panden die aan de aan- en afvoerroute naar de zeedijk staan. Het is dan voor iedereen duidelijk of eventuele scheuren en/of gebreken al bestonden vóór de werkzaamheden. Opname van de woningen langs de aan en afvoerroutes zijn inmiddels gedaan.

Contacten:
Projectleider aannemer Heymans is de heer Gerard Porton. De heer Porton is eerste contactpersoon, te bereiken op telnr. 06-31941327   Mail adres , gporton@heijmans.nl
Dagelijks toezicht namens Wetterskip Fryslân wordt gedaan door de heer Klaas van der Knokke. Mailadres klaas.van.der.knokke@rhdhv.com
Contactpersoon voor Wetterskip Fryslân is de heer Peter van der Starre. Mailadres pvanderstarre@wetterskipfryslan.nl

Alle maatregelen met betrekking tot veiligheid , transporten,  gebruik bietenopslagplaatsen zijn met de gemeente Dongeradeel besproken en akkoord bevonden. Contactpersoon van de gemeente is de heer Thijs Berger.

Overzichtskaart:

 

Persbericht Garnalenfabryk Moddergat


Persbericht Garnalefabryk Moddergat

Aan het eind van de Mosselbankweg, dicht tegen de Waddendijk aan gelegen, ligt De Garnalenfabriek. In 1924 opgericht als Coöperatieve Garnalendrogerij door vissers uit Paesens en Moddergat. Een jaar of 20 heeft ze dienst gedaan als drogerij, daarna werd het een garage. In 2001 is het pand behoed voor de sloop en verbouwd tot vergader- en bezoekerscentrum.

Vanaf 25 juni 2016 wordt het een locatie voor debatten, lezingen, voorstellingen en concerten. Het doel is om een plek te worden waar cultuur , historie en natuur elkaar ontmoeten en tot inspiratie leiden. De locatie kan ook nog steeds gehuurd worden voor vergaderingen, feestjes en besloten bijeenkomsten.

Stichting Musea Noardeast Fryslân werkt samen met it Fryske Gea, Programma Rijke Waddenzee,Dorpsbelang Paesens-Moddergat, Terpencentrum RUG, Gastengilde, v.o.f. Grut Winia, de gemeente Dongeradeel en Sense of Place.

Anke Bijlsma stelt als programmeur van ’t Garnalefabryk een agenda samen waarin deze partijen activiteiten kunnen aanbieden op deze bijzondere locatie onderaan de dijk.

Het eerste evenement waarbij de Garnalefabryk haar deuren officieel op de nieuwe manieropent is die van 26 Juni 2016: de Dag van het Wad.

In aanloop ernaartoe is er op zaterdag 25 juni de eerste BOOTCAMP aan het Wad – Anneke’s lifestyle studio. Tussen de grassprieten je buikspieren trainen, tegen de zeedijk op je beenspieren versterken, aan de hekken je romp- en armspieren shapen en bovenop de zeedijk prachtige mindfull-oefeningen doen om de rust weer te pakken en te genieten van het intens mooie uitzicht. Deze bootcamp is geschikt voor beginners en meer gevorderden.

Zondag 26 juni Lezing Zilte Teelt – Mans Schepers (RUG)
Vanaf April wordt er op de Peazumerlannen van it Fryske Gea een experiment uitgevoerd om beter te begrijpen hoe terpbewoners gewassen verbouwden op onbedijkte kwelders. Akkers op de kwelder: een ecologisch archeologisch experiment. Na de lezing zal Mans Schepers met de bezoekers een wandelexcursie doen naar de akkers in de Peazumerlannen. Bij terugkomst in de Garnalefabryk proeverij van warme Zilte aardappelsoep voor de deelnemers.

Woensdag 29 juni Lezing Walvisvaart – Anne-Goaitske Breteler
Een muurschildering in café De Bûnte Bok in Lioessens, raakte de nu 20-jarige Anne-Goaitskegeïnteresseerd in de walvisvaart zoals die vlak na de 2 e WO weer tot volle bloei kwam.
Een grondige bestudering van de historie gecombineerd met de vertellingen van de oud-walvisvaarders en het beschikbaar stellen aan haar van hun foto’s en dagboeken, resulteert ineen boek wat in 2017 wordt uitgegeven. Tijdens de lezing worden er foto’s en delen uit een polygoonfilm getoond.

In de loop van 2016 zal zich een interessant programma ontwikkelen in en rond de Garnalefabryk met debatten, lezingen, voorstellingen en concerten. Op de nieuwe website www.garnalefabryk.nl/moddergat/ en op facebook (Garnalefabryk)
kunt u hierover meer info vinden.

Anke Bijlsma 06 41 60 58 98 ankebijlsma@hetnet.nl

Info Bootcamp op de dijk
Zaterdag 25 juni

 

Het blijft weer lang licht, de jas hoeft niet meer aan, het gras ruikt zo lekker, het zonnetje is heel uitnodigend dus lieve mensen, het is weer tijd voor BOOTCAMP door Anneke’s lifestyle studio!

 

Binnen sporten is altijd goed en gestructureerd maar buiten sporten heeft een extra dimensie, vooral als je een beetje mag bikkelen. Dus tussen de grassprieten je buikspieren trainen, tegen de zeedijk op je beenspieren versterken, aan de hekken je romp- en armspieren shapen en bovenop de zeedijk prachtige mindfull-oefeningen doen om de rust weer te pakken en te genieten van het intens mooie uitzicht.

 

 

www.annekeslifestylestudio.nl

 

Voor wie?
De bootcamp is voor iedereen en wordt voor alle niveaus aangepast

Datum en tijd:
zaterdag 25 juni, 10.30-11.30

Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat

Kosten: €5,00

 

 

 

 

Info Lezing Zilte Teelt
Zondag 26 juni

 

Op de kwelders van Noord-Nederland ervaar je natuur intens. De geur van de zee, de zelden aflatende wind en de terugkerende overstromingen die het landschap blijven veranderen, roepen een soort ‘oergevoel’ op.  Maar hoe ‘oer’ zijn onze kwelders? En wat is ‘oer’? Ook voordat er sprake was van bedijkingen werd het kwel derlandschap intensief gebruikt, zo blijkt uit recent onderzoek aan plantenresten uit de terpen en wierden in Friesland en Groningen.

 

— Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie)

 

Zondag 26 juni Start lezing 13.30

Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat
Na afloop Wandelexcursie 45 minuten

Bij terugkomst in it Garnalefbryk Zilte aardappelsoep.
Koffie en thee verkrijgbaar tegen betaling

Kosten: €4,00 p.p.

 

 

 

Info lezing Walvisvaart

Woensdag 29 juni

 

Tot haar achttiende woonde Anne-Goaitske Breteler op een boerderij tussen Nes, Paesens-Moddergat. Veilig achter de dijk, dichtbij de zee. Tegenwoordig studeert ze Culturele Antropologie aan de UVA in Amsterdam. “Als ik in mijn bed lag hoorde ik de zeevogels roepen, op sommige namiddagen zag ik de zee-dampen over de dijk rollen. Ik rook het zoute water als ik ’s ochtends op mijn fiets naar school ging. Vaders van enkele van mijn vriendinnen zijn garnalenvissers.

Ik stond er niet altijd bij stil, maar in veel dingen om me heen werd ik gecon-fronteerd met de zee”

n.a.v. Een muurschildering in café De Bûnte Bok in Lioessens, raakte de nu 20-jarige Anne-Goaitske geïnteresseerd in de walvisvaart zoals die vlak na de 2e WO weer tot volle bloei kwam. De walvis-vaarders van toen waren de helden van de wederopbouw van Nederland. De lever-traan was een grote bron van inkomsten en broodnodig voor de volksgezondheid. Een nieuwe industrie ontstond.

“Bij navraag blijkt dat vlak na de 2 e wereldoorlog veel mannen uit de omringende dorpen op walvisjacht gingen met dit schip. De cafébaas van ‘de Bûnte Bok’ vertelde mij dat er nog enkele walvisvaarders leven hier in de dorpen. Maar zo langzamerhand worden het er steeds minder. Dat bracht mij op het idee om te proberen enkele interviews te houden met deze walvisvaarders: Durk Wytfisk (bijnaam van Durk van der Veen), Nutte Dijkstra, Wieb de Jong en Bauke Hofman.”

Een grondige bestudering van de historie gecombineerd met de vertellingen van de oud-walvisvaarders en het beschikbaar stellen aan haar van hun foto’s en dagboeken, resulteert in een boek wat in 2017 bij de Amsterdam University Press

wordt uitgegeven.

Tijdens de lezing worden er foto’s en delen uit een polygoonfilm getoond.

 

–  Anne-Goaitske Breteler

Voor wie: belangstellenden en oud-walvisvaarders

Wanneer: woensdag 29 juni, 19.30

Locatie: it Garnalefabryk bij Moddergat

Kosten: €5,00

Opgave bij:

Anke Bijlsma 06 41 60 58 98 ankebijlsma@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

Nieuwe webpagina stijl

Zoals je waarschijnlijk al is opgevallen, heeft de webpagina van Nes-dongeradeel.nl een nieuwe stijl aangemeten gekregen. Niet alleen uiterlijk is de pagina strakker geworden, maar ook het menu is simpeler gemaakt en is er een nieuwe agenda ingevoegd. Dit, samen met de verandering "onder de motorkap" van vorig jaar, moet de website weer klaar zijn voor de komende jaren.

Het belangrijkste is een centrale pagina met de contactgegevens voor begravenis vereniging, dokter en ziekenhuizen. Deze staan onder algemeen>belangrijke adressen. Voor de rest is het menu nu meer gebundeld en zijn er minder hoofd categorieën. Op deze manier is er iets meer overzicht.

De agenda werkt via een online dienst, waarbij de mogelijkheid is om op data en/of trefwoorden te zoeken. Heb je een agendapunt, mail deze dan naar webmaster@nes-dongeradeel , dan wordt deze zo snel mogelijk aan de aganda toegevoegd. Ook vragen, opmerkingen of verbeterpunten mogen hier naartoe worden gemaild.

Veel plezier met de vernieuwde site!

mvg. de Webmaster.

 

Himmeldei Nes

Op zaterdagochtend 2 april zijn zo’n 20 vrijwilligers van alle leeftijden in Nes actief geweest om het dorp er een stukje mooier op te maken. De kleinste kinderen hebben onder begeleiding het zwerfvuil in het dorp opgeraapt en verzameld. Daarnaast was het snoeiwerk rondom het sportveld afgelopen jaren enigszins verwaarloosd. Door de inzet van de groep vrijwilligers is dit in één ochtend een heel stuk verbeterd, we hebben er weer een paar meter sportveld bij gekregen! Tussen  het snoeien door werd er goed voor de inwendige mens gezorgd, de koffie stroomde rijkelijk en er waren overheerlijke gevulde koeken van de lokale bakker aanwezig. Aan het eind van de ochtend heeft iedereen een linnen tas meegekregen als vervanger voor de plastictassen. Deze werden gesponsord (net als andere afvalopruim materialen)door de gemeente Dongeradeel. Het was een geslaagde ochtend en we hopen volgend jaar weer op zo’n goede opkomst!

 

  

 

 

 

Nieuwe inwoners
12-02-2016
Vanaf volgende week komen er twee vluchtelingen uit Eritrea met verblijfsstatus in Nes wonen. 
Omdat ze de verblijfsstatus hebben volgen ze ook de inburgeringscursus om de taal en gebruiken te leren,
daarnaast staat vluchtelingenwerk ze de eerste weken nog bij.
 
We heten de nieuwe inwoners welkom in Nes. 
 
 
Winnende loten kerstbomenactie Dongeradeel bekend

19-1-2016

De kerstbomenactie die zaterdag 9 januari plaatsvond in de gemeente Dongeradeel is net als vorig jaar succesvol verlopen. Zo’n 750 bomen werden op verschillende locaties in de gemeente ingeleverd. Behalve een waardebon van Top1Toys t.w.v. €0,50 ontving men per ingeleverde boom een lootje.

Onder alle lootjes zijn drie geldprijzen verloot. De eerste prijs is 75 euro, de tweede prijs 50 euro en de derde prijs 25 euro. Op maandagochtend 11 januari vond de trekking van de lootjes plaats.

1e prijs: blauw 471
2e prijs: geel 718
3e prijs: groen 101

Prijswinnaars kunnen zich melden bij de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 14 0519. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis in Dokkum en wordt verzorgd door wethouder Pytsje de Graaf en kinderburgemeester Chloë Monsma.

 

Nam Nieuwsupdate Januari 2016

Geslaagde kertboomactie
 

Afgelopen zaterdag 9 januari hebben Henny Vlasma en Anna Sijtsma van het Dorpsbelang in Nes de kerstbomen opgehaald die aan de weg stonden. Ondanks dat door het ijzelweer van afgelopen week de ophaalactie verschoven is van woensdag naar zaterdag, heeft de actie dit jaar 20 kerstbomen opgeleverd. Dit waren er 5 meer dan vorig jaar, waar we erg blij mee zijn. De bonnen voor speelgoed zijn naar de Activiteitencommissie gegaan.

 

 

 

Nieuw jaar, nieuwe site

3-1-2016

Een nieuw jaar en een nieuwe site voor het dorp. De website is zoveel mogelijk in de style van de oude gebleven, maar heeft voor de beheerder(s) nogal wat voordelen om het laatste nieuws zo snel en gemakkelijk mogelijk met het dorp te kunnen delen.

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van 'social media', zoals Facebook, Twitter en Snapchat. Dit is handig om even snel iets te laten zien aan de volgers, maar is nogal onpractisch wanneer het ook voor een stukje historie en naslagwerk gebruikt wordt. Ook heeft niet iedereen een facebook of twitter account. Daarom nog de "ouderwetse" dorpswebsite, maar wel met de mogelijkheid om dit te koppelen aan social media.

Het kan zijn dat snelkoppelingen in oudere artikelen niet meer werken, doordat de de pagina's niet meer bestaan, of door een kopieerfout de text wat vreemde tekens bevat. Dit is geprobeerd om zoveel mogelijk op te vangen, maar valt met bijna 150 pagina's niet mee om alle fouten eruit te halen. Ook doordat er op de oude site nogal wat variatie in lettertype en grootte zat, is door kopieren dit deels meegegaan.  Ook dat wordt rustig aan nog nagekeken en eventueel hersteld.

Tot zover de eerste update van 2016 op deze website.

Namens Dorpsbelang Nes en de webmasters wensen we iedereen veel plezier met de nieuwe "oude" website en een voorspoedig 2016