Boek over Nes

31-12-2012

Beste bewoners van Nes,

Na mijn succesvolle boek over Wierum ben ik nu bezig met een boek over Nes. Het vordert gestaag en begint al aardig vorm te krijgen. Op de archieven kan ik veel gegevens vinden, maar helaas niet alles. Na 1930 wordt het moeilijker om aan gegevens te komen. Daarom aan u de vraag of u mee wilt werken. Hoe? Door het bijgevoegde formulier in te vullen en dit weer terug te sturen of in te leveren op de onderstaande adressen.

Natuurlijk streef ik ernaar om het boek zo compleet mogelijk te maken, helaas wonen veel Nessumers inmiddels elders en is het moeilijk hum gegevens te verkrijgen. Kent u mensen die in Nes hebben gewoond (kinderen, familieleden, kennissen) zou u hen dan willen benaderen zodat ook hun gegevens in het boek komen. Mijn ervaring is namelijk dat mensen het achteraf jammer vinden dat zij niet in het boek worden vermeld.

Tenslotte een laatste vraag; bent u in het bezit van foto’s die ik gebruiken kan voor het boek, dan houd ik me aanbevolen. U mag de foto’s digitaal verzenden, maar het kan ook via de post dan scan ik ze voor u in. Uiteraard krijgt u de foto’s terug.  Ook foto’s van recentere datum zijn van harte welkom.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking,

Jan de Jager

U kunt de formulieren inleven bij:       
A. Dijkstra
Keatsbuorren 4A
Nes

Op sturen mag ook naar:
Jan de Jager
Kouwe 9
9103 PE Dokkum

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Jan de Jager
kouweg@knid.nl of
0519-220135

Opruiming Boerderij

29-12-2012

Toch nog een mooi einde van 2012.
Wordt de boerderij opgeruimd ?

Boerderij klein1

Klik voor meer foto’s

Nieuwe dienstregeling Arriva

21-12-2012

Geacht Dorpsbewoners,

U heeft via de media al het enige gehoord over de nieuwe dienstregeling van de bussen. Arriva heeft al aangegeven klachten te gaan verzamelen en dan te bekijken waar eventuele knelpunten liggen en wat ze wel of niet kunnen doen om dit op te lossen.

We weten niet of het bekend is dat je deze klachten door moet spelen, vandaar even dit mailtje.
Willen jullie de bewoners hier op attent maken? Willen we hier iets aan doen, dan is het juist belangrijk om je te laten horen.
Daarnaast willen we iedereen vragen om ook een cctje naar ons door te sturen.
Dit kan naar onze verkeersambtenaar de heer Reitsma (j.reitsma@dongeradeel.nl).
De gemeente gaat deze bundelen en zal ze meenemen in haar overleg met Provincie en Arriva.

Met vriendelijke groet,

Ina Witteveen
Gem Dongeradeel.

Oudejaarsvuur

08-12-2012

Hallo dorpsgenoten,

Ook dit jaar is het Hijspaleis weer van plan om een vreugdes vuur te ontsteken.
Maar dit gaat zonder uw hulp niet lukken.
Heeft u brandbare spullen waar u vanaf wilt ?
Takken, tafels,stoelen,kasten o.i.d. (geen gestoffeerde banken,stoelen,matrassen en dergelijke)
Dan kunt u dit op 28, 29 en 31 dec . brengen bij Caravan ’T Hijspaleis op de bieten opslag tussen Nes en Paesens,  als u geen vervoer heeft, dan kunt u het bij de weg plaatsen.
Dan word het door de jeugd voor u opgehaald op 28 en 29 dec.
De politie en de gemeente Dongeradeel houden alles nauwlettend in de gaten dit jaar,
Dus gelieven geen illegale dumpingen van autobanden en dergelijke.

Wij van ’T Hijspaleis hopen er een mooi, schoon en veilig feest van te maken.
Dus u bent op oudejaarsavond van harte welkom voor een borrel bij
Caravan ’T Hijspaleis.

Omstreeks  00:30 gaat de brand er in,
Tot Dan!

Nieuwsbrief Oud & Nieuw

30-11-2012

Beste dorpsgenoten,

Net als vorig jaar is er overleg geweest over de jaarwisseling
met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van de
gemeente, brandweer, politie en de jeugd. Een aantal van de
besproken punten willen we in deze nieuwsbrief graag onder
de aandacht brengen.

Jaarwisseling 2011-2012

Tijdens de vorige jaarwisseling zijn er hier en daar
ongeregeldheden geweest. Zo zijn er in een dorp tonnen,
die bestemd waren voor het vreugdevuur, omgegooid en zijn
er in een aantal dorpen vreugdevuren of vuurtjes gestookt
in het centrum of op een sportveld. Verder is er ergens een
caravan op een brandbult gedumpt, is er in één dorp met
een auto over het sportveld gereden en werd er in een dorp
in het centrum met carbid geschoten. Dit heeft geleid tot
onveilige situaties en extra kosten voor de gemeente voor het
opruimen en storten van afval of herstelwerkzaamheden. De
kosten voor het opruimen van de caravan waren bijvoorbeeld
€ 450,-. Het totale schadebedrag bedroeg bij de vorige
jaarwisseling € 3.025,-. We vragen de medewerking van
iedereen om dit soort ongeregeldheden dit jaar te voorkomen.

Schade

De afgelopen jaren verliep de jaarwisseling heel goed en was
de schade nihil. Dat is natuurlijk fantastisch en we hopen dan
ook dat we deze lijn dit jaar voort kunnen zetten. Iedereen
moet zich bewust zijn van het feit dat we aangerichte schade
uiteindelijk met zijn allen betalen. Het vervangen van een
gemiddeld verkeersbord kost zo’n € 200,- en dit wordt betaald
van ons belastinggeld.

Stimuleringsbijdrage

Voor de organisatie van een feest op oudejaarsavond kunt u
een gemeentelijke stimuleringsbijdrage aanvragen. Per dorp/
kern verstrekken wij eenmaal een vaste bijdrage vermeerderd
met een bedrag per inwoner.

Als uit ons evaluatieoverleg met derden (politie, brandweer en
gemeentewurk) blijkt dat de jaarwisseling goed is verlopen,
wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Als blijkt dat er wel
schade is aangericht, kan deze verrekend worden met de
gemeentelijke stimuleringsbijdrage.

Carbidschieten en vreugdevuren

De komende jaarwisseling wordt er strenger gecontroleerd
op het schieten met carbid en de vreugdevuren. Alleen als de
regels voor carbidschieten worden nageleefd en vreugdevuren
op de afgesproken plaatsen met schoon hout worden gestookt,
kunnen deze tradities in stand gehouden worden.

Want als de regels worden nageleefd en er schoon hout
wordt gebruikt, is de milieuschade gering en kunnen we de
opruimkosten binnen de perken houden. Onze vraag aan u is
daarom om hieraan mee te werken. Dit kunt u doen door aan
de jeugd geen afval aan te bieden dat niet in een vreugdevuur
thuishoort. Dergelijk afval kunt u op de reguliere manier kwijt
via het brengstation aan de Kooilaan of via de servicetelefoon
wijkbeheer (0519) 298 777.

Het knallen met carbidbussen mag alleen:

-
van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur:
-
op een door burgemeester en wethouders aangewezen

terrein buiten de bebouwde kom en niet op de openbare

weg;

-
op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of
goederen.

Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is
het gebruik van carbidbussen strafbaar. Het is verboden
carbidgas tot ontploffing te brengen in voorwerpen anders
dan een melkbus. Ook is het niet toegestaan op of aan de
openbare weg gootsteenontstopper of een ander middel/stof
bij u te hebben met het kennelijke doel deze tot ontploffi ng te
brengen.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
mw. J. Wijnberg van team AJZ van de gemeente Dongeradeel
via telefoonnummer (0519) 298 759 of dhr. R. Urff van
Gemeentewurk via telefoonnummer (0519) 574 462.

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling toe en een
voorspoedig 2013.

Met vriendelijke groet,

Marga Waanders
Burgemeester gemeente Dongeradeel

Hylke Breteler nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel (31-10-2012)

04-11-2012

De raadszaal in Dokkum was op woensdag 31 oktober een keer niet het toneel van politici, maar van leerlingen uit groep 7 en 8.

Zij kwamen met familie, vrienden en vriendinnen naar de verkiezing van de vierde kinderburgemeester van Dongeradeel. Na een spannende strijd werd uiteindelijk Hylke Breteler van de Foeke Sjoerdskoalle uit Oosternijkerk gekozen.

Maar liefst 29 kinderen hadden zich opgegeven als kandidaat. Ze moesten zich onder voorzitterschap van raadslid Fedde Breeuwsma (FNP) in maximaal drie minuten presenteren aan een jury bestaande uit de raadsleden Kootje Klinkenberg-Franken (PvdA), Lolke Folkertsma (FNP) en Pieter Braaksma (ABD). Ze mochten op de stoel van de echte burgemeester zitten en, uit het hoofd, een toespraakje houden.

Toch was het net of de kinderen dit werk al jaren deden, want stuk voor stuk presenteerden zij zich helder en duidelijk aan het publiek. De jury had dan ook een zware taak om drie finalisten te kiezen. Toch sprongen de presentaties van Mirthe Nutma, Sil van der Land en Hylke Breteler in de ogen van de jury eruit. Deze drie gingen dan ook door naar de finaleronde, waarbij ze een onverwacht toespraakje moesten houden. De jury had lang beraad nodig om te bepalen wie van deze drie de nieuwe kinderburgemeester zou worden. De verschillen waren minimaal. Uiteindelijk koos de jury na veel wikken en wegen voor Hylke Breteler omdat zijn presentatie net iets meer indruk maakte.

Hylke Breteler wordt op donderdagavond 1 november in de raadsvergadering officieel geinstalleerd als vierde kinderburgemeester van Dongeradeel. De raad neemt dan ook afscheid van Nynke Themmen, de vorige kinderburgemeester van Dongeradeel. Hylke blijft kinderburgemeester tot het einde van dit schooljaar.

Meer info:
Leeuwarder courant
Gemeente site.
Omrop Fryslan

Nieuws uit Kollum
Video RTV noord oost fryslan (youtube)
RTV Noord Oost Fryslan

Gladheidbestrijding

26-10-2012

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 15 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden.

Gemeentelijke wegen

In de dorpen worden de wegen door medewerkers van Gemeentewurk gestrooid. Dit gebeurt na melding via het gemeentelijk gladheid systeem. 

Voetpaden

De bestrijding van gladheid op voetpaden blijft beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens de normale werktijden. Wij wijzen er op dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.  U heeft daarin zelf als bewoner ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend beroep op alle bewoners om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf schoon te maken.

Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de trottoirs hebben bewoners de beschikking over het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend bestemd voor het openbare trottoir en niet voor eigen gebruik.

Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service te verlenen aan de ouderen en minder validen, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.

Rij voorzichtig

Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de gemeente en de provincie besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en de rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op gestrooide wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid tijdens het opvriezen van wegen.

Meer informatie

Voor informatie over de gladheidbestrijding kunt u terecht op de website van de gemeente Dantumadiel www.dantumadiel.eu, dan wel de gemeente Dongeradeel www.dongeradeel.nl.         

Voor meldingen van gladheid kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de melddesk van de gemeente Dantumadiel, telefoonnummer 0511-426270, of de melddesk van Dongeradeel telefoonnummer 0519-298777.

Afval inzameling

17-10-2012

containers

Lood gestolen van kerk in Nes

21-08-2012

De politie heeft een aangifte opgenomen van een 54-jarige inwoner van Nes in verband met de diefstal van lood van een kerkgebouw aan de Waldwei in Nes.

De diefstal van het lood heeft waarschijnlijk in de nacht zondag op maandag plaatsgevonden. De schade loopt in de duizenden euro’s.

(bron Waldnet.nl)

TV in brand boerderij Nes

30-07-2012

Zondagmorgen om half vijf werden de brandweerkorpsen van Ternaard en Dokkum opgeroepen voor een woningbrand aan de Wiesterwei in Nes.
Meer info via Waldnet.nl Klik HIER

Allerlaatste nieuwsbulletin

19-07-2012

Zie je wel dat we het nog kunnen: feestvieren, hier in Nes? Het was geweldig, grandioos! Dank aan iedereen die zijn beste beentje voor heeft gezet: van de A van Activiteitencommissie tot en met Wessel die de vlag op de kerktoren heeft gezet (Z). En Soli Deo Gloria, en de toiletdames, en de machinist van het Dockumer Lokaeltsje, enzovoort enzoverder, teveel mensen om op te noemen. Sámen hebben we dit feest gemaakt, en sámen hebben we er van genoten! Want stel je eens voor: je geeft een feest en er komt niemand…

Het aantal actief betrokkenen, de deelnemers aan de spelletjes en de zeskamp maar bijvoorbeeld ook de vrijwilligers, was hoger als vier jaar geleden. De jury heeft meer tijd nodig gehad om de versierde poorten en straten te beoordelen als vier jaar geleden, en ze vonden het moeilijker.

En zo te zien waren er meer belangstellenden van buiten het dorp als vier jaar geleden – veel reacties begonnen met: “Goh, ik had nooit gedacht dat jullie daar in Nes…” – en vul dan maar in. Kortom:

we hebben ons dorp weer eens op de kaart gezet, en we mogen trots zijn op onszelf en op elkaar!

Heel veel foto’s staan er al op de dorpswebsite (bedankt, Ronald!), en er zullen nog wel wat foto’s en filmpjes bijkomen. En er is nóg een uniek souvenir te verkrijgen: zo’n T-shirt waarop het NOS-logo veranderd is in een NES-logo. We gaan ze niet weggeven (wij van de feestcommissie hebben die van ons ook uit eigen portemonnee betaald). Maar wie er € 20 per stuk (kostprijs) voor over heeft, en vóór 1 augustus een mailtje stuurt naar j.g.eelkema@knid.nl met opgave van aantal en maat (S, M, L, XL of XXL) kan bericht verwachten wanneer de bestelling kan worden afgehaald en afgerekend.

En dan nu maar weer door met het gewone leven, al valt dat soms niet mee: schrijver dezes krijgt dat deuntje van ‘Ik hou van Holland’ maar niet uit z’n hoofd…

Tot over vier jaar!

De Dorpsfeestcommissie

PvdA Uitnodiging

22-06-2012

Bij deze nodigt de Partij van de Arbeid Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadiel u van harte uit om  vrijdag 29 juni de bijeenkomsten in Paesens-Moddergat,  Oudwoude  en Damwâld bij te wonen

  •                GASTSPREKER IS JACQUES MONASCH, TWEEDE KAMERLID VAN DE PvdA 
  •              ONDERWERP:   WONEN/HUREN  OP HET NOORDOOST-FRIESE PLATTELAND      
                                                                 PROGRAMMA

 DONGERADEEL

13.45 uur inloop met koffie/thee in “de Wynroas”, Seewei 40, 9142 VR te Moddergat.

14.00  - 15.30 uur  in Paesens-Moddergat.

Woord van welkom door Cootje Klinkenberg, fractievoorzitter PvdA Dongeradeel.

Voor inwoners uit de gemeente Dongeradeel is er gelegenheid om in gesprek te gaan over het wonen/huren  op het Noordoost-friese platteland. Hiervoor is niet alleen Jacques Monasch uitgenodigd, maar ook de directie van woningcorporatie  Thús Wonen, Bewonersraad Friesland , de huurdersvereniging  “Us Hierwenten”  en huurdersvereniging Dongeradeel,  de colleges van burgemeesters en wethouders , de gemeenteraadsleden en de diverse   dorpsbelangenverenigingen. Het woord is aan de inwoners.

Bestemmingsplan

23-04-2012

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel leggen het voorontwerp van het bestemmingsplan "Bûtengebiet" en de notitie “Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage” van 19 april tot en met 30 mei 2012 (6 weken) voor een ieder ter inzage voor inspraak en overleg dit heeft ook toepassing op Nes.

Het bestemmingsplan "Bûtengebiet" is raadpleegbaar via:

-Ruimtelijkeplannen.nl: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0058.BPBG2012-VO01

Het bestemmingsplan "Bûtengebiet" en de notitie “Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage” zijn raadpleegbaar via:

-Website: http://www.dongeradeel.nl/index.php?mediumid=9&pagid=961

 

Mantelzorgcafé woensdag 18 april 2012

10-04-2012

Thema: BURENHULPDIENST

De Burenhulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij helpen een handje waar dat nodig is als andere hulp op een andere manier (nog) niet beschikbaar is. Het is een georganiseerde vorm van burenhulp. De hulpdienst is voor alle mensen, oud of jong, die bepaalde dingen zelf niet meer kunnen doen.

Reina Hes van Stichting Welzijn Het Bolwerk komt ons hier meer over vertellen.

Wanneer het nodig is dat u thuis wordt vervangen, kunt u contact opnemen met Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, tel: 0519-292223.

Het mantelzorgcafé  is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen! Er is ruimte voor het stellen van vragen,  er is informatie over voor mantelzorgers belangrijke zaken.

Wanneer?? Iedere 3de woensdag van de maand.

Waar?? MFC de Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageest. Tijdstip 19.30 - 21.30 uur en de toegang is gratis.

Hoe laat?? Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, waarna het programma om 20.00 uur begint. De toegang is gratis, evenals koffie en thee. Andere drankjes zijn voor eigen rekening.

Voor wie?? Mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en belangstellenden uit Dongeradeel en Dantumadiel

Informatie Voor informatie kunt u contact opnemen met: Hanny van der Meer, Steunpunt Dokkumer-Wâlden, tel: 0511-424995 of Francien Bekius, Steunpunt Dokkumer-Wâlden, tel: 0519-292223

Organisatie Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingsverband van Steunpunt Dokkumer-Wâlden, Thuiszorg het Friese Land, Zorggroep Pasana, WMO Burgerplatform DanDon, Stichting AanZet.

Meer info Burenhulpdienst klik HIER

Uitnodiging opening expositeruimte "De Tarissing"

02-04-2012
Beste dorpsgenoten,

Het is bijna 5 jaar geleden dat ik mij op de Dorpsbelangvergadering heb voorgesteld met mijn plan voor de voormalige basisschool “De Tarissing”, waarvoor de gemeente Dongeradeel en Dorpsbelang Nes gekozen hadden toen de school verkocht werd: woonruimte met een expositieruimte, werkplaats en gast-atelier en beeldentuin. Ik heb toen beloofd een feestje te geven als ik mijn plan had uitgevoerd, waarbij iedereen kon komen kijken wat er van de school geworden was.

Door allerlei omstandigheden heeft het allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was. De expositieruimte, werkplaats en gast-atelier waren al binnen een jaar in gebruik, maar met de tuin zat het niet mee. Die begint nu eindelijk zijn vaste vorm aan te nemen en hoewel er nog wel wat tijd overheen zal gaan voor hij volgroeid is, wordt het nu toch wel tijd voor het beloofde feestje, waarvoor ik u allen van harte uitnodig.

De feestelijke opening zal plaats vinden op Hemelvaartsdag, 17 mei 2012, tussen 1 en 5 uur in De Tarissing aan de Wiesterwei 10 te Nes (D).

Ineke Ekkers (Website)

Sportieve mensen gezocht

Wij zijn op zoek naar sportieve mensen die met ons de Ternaarder 'Spiker' avond4daagse tot een groot feest willen maken.

7-8-9-en 10 mei gaan we samen met onze bewoners die in de rolstoel zitten iedere avond 5 km lopen in en om Ternaard.

We starten iedere avond om half zeven, de laatste avond gaan we zoveel mogelijk verkleed op pad.

Onze vraag naar u toe, wie wil ons helpen rolstoel duwen of gewoon \'los\' mee lopen langs een gezellige route gevuld met muziek en lekkere hapjes aangeboden door diverse sponsoren.

We zouden het zeer op prijs stellen dat we u mogen verwelkomen.

Inleg â‚€ 3.50 pp. kinderen tot 12 jaar â‚€ 1.00 zou u zich zo spoedig mogelijk willen opgeven zodat wij weten op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen  ivb met de te bestellen medailles en de hapjes en drankjes dit kan per mail; activiteitenspiker@pasana.nl 0f bellen met 0519-574091 Alvast onze hartelijke dank en ook hier geldt: Hoe meer zielen  hoe meer vreugd.

Graag tot ziens!

vr. gr. Tietie Banga en Bettie van Huizen activiteitenbegeleiding verzorgingshuis 'Spiker'Ternaard.