Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’

Logo de laatste eer

Doelstelling van Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ is het zorgdragen voor een goede en betaalbare uitvaart voor haar leden. De vereniging verstrekt hulp bij alles wat geregeld moet worden voor de uitvaart of crematie van haar leden. Alle praktische zaken, zoals het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, het opstellen en laten drukken van rouwbrieven, de voorbereiding van de begrafenis/crematie, maar ook nazorg. De vereniging verzorgt dus de gehele uitvaart. In overleg kunnen uiteraard bepaalde zaken zelf worden gedaan.

De uitvaartvereniging werkt op een niet commerciële basis en wordt gerund door vrijwilligers.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor ieder lid ouder dan 18 jaar per jaar € 23,00. Wanneer de ouders lid zijn, dan zijn de kinderen t/m de leeftijd van 18 jaar gratis jeugdlid. Onze vereniging hanteert een ledenkorting van € 1050,- Dit bedrag wordt in mindering gebracht op kosten van de hele uitvaart.

Per 1 januari 2014 bedraagt het ledenaantal van de vereniging 435 leden.

Aanmelding als nieuw lid van onze vereniging kan door middel van het invullen van bijgaand inschrijfformulier. Dit formulier kunt u inleveren bij de secretaris. Klik HIER om het formulier te downloaden en uit te printen.

Opzegging van het lidmaatschap aan uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ kan schriftelijk bij de secretaris, Minke van der Wagen, op E-mail adres: uitvaartverenigingnesd@live.nl

Meer informatie
Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Ernst Meinsma of secretaris Minke van der Wagen. Met haar kunt u ook contact opnemen voor het aanmelden als lid van de vereniging op uitvaartverenigingnesd@live.nl 

Bij een sterfgeval eerst onze bode bellen. Ook wanneer er een uitvaartverzekering is afgesloten, eerst onze bode bellen.

Onze bode
Mevrouw Klaske Elzinga, 0519-561374 of 06-20620647. Zij is dag en nacht bereikbaar.

 

            Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Ernst Meinsma

Tel: 0519-589264
E-mail

Secretaris:
Minke van der Wagen

Tel: 0519-589887
Mob: 0630223748
E-mail

Penningmeester:
Luut Meinsma

Vice voorzitter:
Freerk Visser

Bestuurslid:
Ytsje Baukje Eelkema-de Jong

Adres wijzigingen graag z.s.m. doorgeven aan de secretaris.
Meer informatie kunt u vinden op: www.uitvaartfederatie.nl

Herv. kerk Nes