Verslag Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ 7 maart 2014

Administratie: Nijtsjerksterwei 10  • 9143 DN Nes Dongeradeel
E-mail  uitvaartverenigingnesd@live.nl


Ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer  7 maart 2014


1. Welkom
Voorzitter Ernst Meinsma kan 38 leden verwelkomen. Hij geeft aan blij te zijn met de goede opkomst.
Een speciaal welkom is er voor de spreker, notaris dhr. mr. S. Hellema en onze bode mw. K. Elzinga. 
In 2013 zijn 6 uitvaarten verzorgd, vijf waren begrafenissen en één was een crematie. Één uitvaart
betrof een niet-lid. De voorzitter leest de namen voor en vraagt een moment stilte om te gedenken.
De voorzitter spreekt over ‘rouw en trouw’ in eigen dorp en het belang daarvan. Het bestuur heeft een
Ledenwerfactie gehouden in het dorp, waardoor we een tiental nieuwe leden hebben mogen
begroeten. In november hebben we met onze personeelsleden een gezellige avond gehad. Deze
avond wordt tweejaarlijks georganiseerd en is een blijk van waardering voor het werk van onze
personeelsleden. De uitnodiging voor deze ledenvergadering is aan alle leden van 18 jaar en ouder
toegezonden. Voorheen kwam het nog voor dat thuiswonende volwassen kinderen niet zelf werden
uitgenodigd, maar per adres één uitnodiging werd ontvangen. Als bestuur vinden we dat niet goed,
alle volwassen betalende leden van de vereniging dienen een uitnodiging te ontvangen.
De voorzitter geeft aan dat de Friese Uitvaartfederatie een nieuw bestuur heeft. Na de strubbelingen
vorig jaar is het bestuur opgestapt. Wij zijn blij met dit nieuwe bestuur. R. de Graaf vraagt waarom het
vorige bestuur is opgestapt. De voorzitter geeft aan dat dit met name te maken had met de voorzitter.
Een erg bedreven en kundig iemand, maar op sommige momenten iemand die te snel en te ver zaken
geregeld wilde hebben.

2. Notulen
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. Deze worden hierbij akkoord bevonden, met
dank aan Catharina voor het opstellen van de notulen.

3. Jaarverslag
Het jaarverslag levert geen vragen of opmerkingen op en wordt aldus vastgesteld.

4. Financieel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag over 2013. Punt 35 Member
Control, dit is duurder omdat de nota over het jaar 2012 pas in 2013 is toegezonden en betaald. De
rente is hoger dan het jaar ervoor, dit heeft te maken met de berekening over een periode van 14
maanden in plaats van 12 maanden. Er is een bedrag van de vereniging weggezet in deposito’s, deze
hebben verschillende looptijden waardoor rentepercentages hoger zijn.
Er is een actuarieel rapport opgesteld per 31 december 2012. De dekkingsgraad van onze vereniging
ziet er goed uit, vorige keer lag deze op 122% en nu op 129%. Wel met de kanttekening dat de
actuaris werkt met verouderde gegevens. We dringen in een volgende rapportage aan op het
hanteren van actuele gegevens in onze actuariële rapportage. We krijgen als vereniging in de
komende jaren te maken met zaken als vergrijzing en krimp en zullen daarop in moeten spelen.
J. Visser geeft aan dat onze vereniging er goed gezond uit ziet. D. de Jong merkt op dat een en ander
keurig verantwoord is. De voorzitter geeft aan dat het een duidelijk verhaal is, en er zijn geen verdere
vragen. Het financieel verslag wordt hiermee vastgesteld.

5. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie geeft Arend de Graaf aan dat alles keurig voor elkaar is en dat de
penningmeester een heldere uitleg heeft gegeven. De commissie verleent de penningmeester
decharge. Arend de Graaf is aftredend, Piet Hoekstra neemt zijn taak over als kascommissielid. 
Verslag Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’    7 maart 2014

6. Vaststelling ledenkorting € 1.000,00 en contributie 2014 € 20,00 en contributie 2015 € 23,00
Het voorstel van het bestuur is om de ledenkorting te verhogen naar € 1.000,00. De leden stemmen
hier mee in. De contributie bedraagt voor het jaar 2014 ongewijzigd € 20,00 per jaar. Het bestuur stelt
voor om de contributie per het jaar 2015 te verhogen naar € 23,00 per jaar. De penningmeester geeft
aan dat in 2005 de contributie voor het laatst is verhoogd, van € 12,50 naar € 20,00 per jaar.  In de
voorgaande jaren is wel de Ledenkorting in stappen verhoogd.
Het niet regelmatig aanpassen van de contributie heeft ook te maken met de wijziging die een groep
leden dan zelf moet doorvoeren in de automatische bankoverschrijvingen. Die moet  men zelf
aanpassen, en de ervaring leert dat dit lastig is. De vergadering gaat akkoord met de verhoging van
de contributie over het jaar 2015 naar € 23,00 per lid per jaar.
Tevens wordt het voorstel gedaan om de vergoeding aan de Personeelsleden te verhogen met € 5,00
naar een bedrag van € 75,00 per uitvaart. Daarmee gaat de vergadering tevens akkoord.

7. Bestuursverkiezing
Voorzitter Ernst Meinsma is na een periode van vijf jaar aftredend. Hij heeft aangegeven dat hij zich
voor nogmaals een periode van vijf jaar als voorzitter beschikbaar stelt. Er hebben zich geen
tegenkandidaten aangemeld. De vergadering ontvangt het voorstel van de voorzitter om nogmaals
een termijn te willen vervullen met applaus.

8. Rondvraag
Voorzitter Meinsma geeft aan dat we een jubilaris in ons midden hebben. De heer J. van Dijk is dit jaar
25 jaar voor onze vereniging werkzaam als drager. Via de Friese Uitvaartfederatie hebben we een
officiële oorkonde laten maken. Deze wordt de heer Van Dijk overhandigd, onder dankzegging voor
zijn werk en inzet voor onze vereniging. Tevens ontvangt hij een bloemetje.
De voorzitter geeft aan dat het soms lang duurt voordat op een graf een grafmonument in de vorm van
bijvoorbeeld een steen wordt geplaatst. Om die periode te overbruggen, is een bordje gemaakt
waarop de naam van de overledene wordt geplaatst. Dit bordje wordt op het graf geplaatst. De kosten
hiervoor zijn voor het College van Kerkrentmeesters.
J. Visser maakt het bestuur een compliment dat zaken goed voor elkaar zijn.
De voorzitter geeft aan dat wij als verenging blij zijn met onze bode en overhandigt Klaske Elzinga een
bos bloemen.
Na de pauze was het woord aan de spreker van de avond, notaris de heer mr. S. Hellema. Hij gaf een
interessante lezing over de gewijzigde regelgeving ten aanzien van nalatenschap en erfenis. De
voorzitter bedankte hem met een bloemetje en waardebon.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en is blij met een goede opkomst. Hij sluit de
vergadering en biedt namens de vereniging de leden nog een consumptie aan.